CÔNG TRÌNH
NHÀ MÁY CAO SU KENDA - KCN HỐ NAIi - ĐỒNG NAI  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY TNHH LAM ĐA